darovací daň

Darovací daň měla před novelou z roku 2014 vzrůstající tendenci. Do 1 000 000 Kč byla sazba jen 7 %. Dědická daň byla úplně zrušena a majetek získaný  v dědickém řízení, je od daní osvobozen.

U darů je to také jinak. Nyní se veškeré přijaté dary se zahrnují do přiznání k dani z příjmů a platí pro ně jednotná sazba 15 % u fyzických osob a 19 % u osob právnických.

Od darovací daně jsou nyní v osvobozeny dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší (sourozenec, strýc teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodič manžela nebo manžel rodiče). Do této skupiny, která nemusí daň platit patří i osoba, se kterou dárce nejméně jeden rok žije ve společně hospodařící domácnosti.

Pro fyzické osoby (tedy i nepříbuzné) jsou od této daně osvobozeny všechny dary, pokud jejich celková hodnota za jedno zdaňovací období nepřevyšuje částku 15.000 Kč. Nepodstatné je od kolika osob byly přijaty a jakou mají tyto dary povahu. Pokud tento limit bude vyšší, platí se daň z jejich celkové hodnoty.

Přiznání daru přiznávají osoby současně s jinými příjmy v jednom daňovém přiznání, které se podává do 1. dubna následujícího kalendářního roku. Dar se do daňového přiznání zanese jako ostatní příjem To platí i v případě, že tato osoba jinak nemá povinnost daňové přiznání podávat. Darovací smlouvu si mohou sepsat dárce a obdarovaný sami.

Je-li nabytý dar od daně osvobozený, daňové přiznání není potřeba podávat. Od roku 2015 však platí oznamovací povinnost o příjmech osvobozených od daně, které přesáhly 5 000 000 Kč.

Výhody darování a dědění

 • V dědickém řízení vznikají náklady na notáře, popřípadě na odhadce majetku.
 • Dědictví je výhodné hlavně pro osoby, které nejsou v přímé ani vedlejší linii.
 • Na dary je možné uplatnit různé slevy na dani a kompenzovat základ daně ztrátou z podnikání či pronájmu.
 • U daru nemusíte dbát na nepominutelné dědice, které byste chtěli v závěti vynechat.  Vydědit je lze jen za zákonem stanovených podmínek a dokazování bývá složité.
 • V případě úmrtí neopomenutelných dědiců přechází právo na dědictví jejich potomkům.
 • Pokud obdarovaný prodá nemovitost do 5 let od nabytí nebo po kratší době než 2 roky, kdy v nemovitosti měl trvalé bydliště, musí zaplatit daň z příjmu z celé prodejní ceny.  Proto je lépe nemovitost prodat hned a darovat jen peníze.
 • Obdarovaná osoba může s majetkem nakládat okamžitě.
 • U daru se může smlouvou omezit způsob nakládání tzv. služebnost (věcné břemeno), kterou lze vložit do katastru Dům pak nelze prodat, nebo tam bude vymezeno právo užívání nějaké osobě atd.
 • Nevýhodou u dědictví je, že se dědí i dluhy.
 • Dar lze odmítnout a lze jej také vrátit, pokud se obdarovaný díky daru cítí v tísni.
 • Pokud je s darem nakládáno špatně, nebo má obdarovaný k dárci špatné chování, může dárce požádat o vrácení daru či zaplacení ceny obvyklé.
 • Dalším způsoben jak naložit s majetkem je sepsat dědickou posloupnost (pořadí v jakém se bude dědit) nebo dědickou smlouvu, která má přednost před závětí a lze tímto způsobem přepsat 3/4 majetku.

Nepominutelný dědic je potomek zemřelého a má nárok domáhat se svého zákonného dědického podílu nebo jeho části, pokud nebyl právoplatně vyděděn.

 • Nezletilý potomek musí dostat nejméně 3/4  jeho zákonného dědického podílu, přičemž jej zůstavitel nesmí zatížit ani omezit
 • Zletilý  musí dostat nejméně 1/4 jeho zákonného dědického podílu, přičemž jej zůstavitel nesmí zatížit ani omezit
 • Vzdálenější příbuzní jen v případě, pokud nejsou bližší příbuzní, kteří by se mohli tohoto práva domáhat

Chci dostávat upozornění na nové příběhy (vložte zde svou emailovou adresu)

(Vaše data s nikým nesdílíme a používáme je jen pro zamýšlený účel)

  Příběhy z praxe
  Vaše dotazy