Vypořádání majetku

Není půlka jako půlka. Jednou z komplikovaných situací při rozvodu manželství je vypořádání majetku SJM.  Každý to řeší jinak, ale k vypořádání stejně nějakým způsobem dochází.

Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak, použijí se pro vypořádání majetku tato pravidla:

 • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
 •  každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek (manžel je hudební fanda a ze společných peněz si zařídil nahrávací studio),
 • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek (manželka dostala darem pozemek, který společně prodali a koupili si dům),
 • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí (počítač pořízený pro potřeby dětí se stává jejich majetkem),
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost (manžel pracoval a hmotně zabezpečoval rodinu, o děti se starali prarodiče a manželka nepracovala a starala se jen o své potřeby)
 • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění (manžel pracoval a manželka prohrávala peníze na automatech).

Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání společného jmění, ani dohodou, ani nebyl do této lhůty podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, má se za to, že vypořádání proběhlo tak, že

 • hmotné věci movité (auto, televize, postel, lednice) jsou ve vlastnictví toho z nich, který je po této době výlučně jako vlastník užívá,
 • ostatní hmotné věci movité (televize, postel, lednice umístěné např. na chatě) a věci nemovité (chata, pozemek) jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
 • ostatní majetková nároky, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Zvláštní případ může nastat, když je výživné na děti jen jednoho z manželů (např. manžela) hrazeno z majetku ve společném jmění těchto manželů (čili z příjmů tohoto manžela). V tomto případě je manžel povinen tyto platby při vypořádání společného jmění současného manželství vrátit, pokud to není v rozporu s dobrými mravy.

Chci dostávat upozornění na nové příběhy (vložte zde svou emailovou adresu)

(Vaše data s nikým nesdílíme a používáme je jen pro zamýšlený účel)

  Příběhy z praxe
  Vaše dotazy